کشتی نجات

کشتی حسین برای همه جا دارد

برای همه ای که بخواهند سوار بشوند

 

نکند جای بمانی

نکند جای بگذارد

 

 

برای با حسین بودن باید پوست بکنی

باید پوست بیاندازی

باید آنچه از گناه است از ما کسر بشود

 

 

 

 

باید فقط به خودت برسی

همین

 

 

شنیدی ای دل؟

فقط به خودت!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید