حصار


توی هیاهوی پارک می بینم که از ما جدا شده و میرود پیش یک عدّه می نشیند
با اینکه نگاهشان نمی کنم ، اما تنها برداشتی که از این توده ی آدم دارم " اراذل " بودن شان است
_به تبعیت از او مسیر برفی گام هایش را ادامه می دهم ، بدون آنکه ، نگاه کنم کنار چه کسانی نشسته است_
غریزه مرا به آن سو کشانده یا عادت رفتار های تکراری ، شاید هم بی حوصلگی مفرط،نمی دانم
اما با خلسه ایی عجین ، سعی می کنم مسیر را پیموده ، به او برسم.

مسیر را به گیجی طی می کنم ، نگاهم را بالا نگرفته ، روی یک صندلی نصفِ و نیمه می نشینم و به آرامی سلام می کنم.
_اصلا هم برایم مهم نیست  سلام ام را می شنوند یا نه _
اما شنیده اند و جواب می دهند

گیجم شاید از گلوله ی برفی که خورده ام ، شاید از وضعیت بدِ پارک ، شاید هم سردی هوا کرختم کرده است ، نمی دانم

کنجکاو نیستم ، به گیجی ام ، به شخصیت اینها ، به اینکه چرا مرتضی آمده و اینجا نشسته ...

یکی از از راه می رسد و سیگار تعارف می کند ، نگاه گلوله خورده ام را به زور از پاهایش به صورت اش می کشانم

همه سیگار می گیرند به جز من ، مرتضی و "یک نفری" از آنها که انگار خودش سیگار دارد
گوشه چشمی آن "یک نفر" را دنبال می کنم
درونم چیزی رجوع می کند به گذشته

                                                        ◘
سال اول - دبیرستان امام - ردیف سمت راست ...
                                                        ◘

کمی دزدکی نگاهش می کنم _اگر ترس یا چیزی شبیه ترس اجازه دهد ، قطعا خیره خیره نگاهش می کنم_ چند جای صورتش زخمیست ، شاید هم کبود و دارد حرفه ای سیگار می کشد .
افسوس تنها حسی نیست که نسبت به او دارم
چیزی شبیه دغدغه ، شبیه به دوست داشتن قلیان می کند در من
دلم می خواهد بقل اش کنم ، دستش را بگیرم و پایش را به یک زندگی بهتر باز کنم...
مردد می شوم و گاهی حس می کنم باید بلند شوم ، با کشیده صورتش را لمس کنم و سرش هوار بکشم : " که چه کرده ای با خودت پسر "و صدایمان گم بشود لابه لای صدای چرخ های لوکوموتیو عبوری ؛ تِلِپ تِلِپ      تِلِپ تِلِپ      تِلِپ تِلِپ ...

 

و یک آن یادم می آید که نه من شجاعت این کار را دارم ، نه ریل قطاری آن اطراف وجود دارد که بخواهد لوکوموتیوی هم از آنجا عبور کند
شاید هم فکر می کنم که این دیگر خیلی کلیشه ای شده است
وا می روم روی صندلی نصفِ و نیمه ام

 

مرتضی بلند شده است؛ یعنی باید برویم
گیج و داغ شده ام
صدای قطار به اوج خودش رسیده است
بلند می شوم ، رو به رویش می ایستم و حالا نقش اول را سکوت دارد بازی می کند
چیزی شبیه به گنگی بعد از انفجار همراه با سوت مخصوص ش
حالا دیگر از آتش زبانه کشیده ی درون ام ، خبری نیست

رو به روی او می ایستم ، دست اش را محکم می فشرم و با چند کلمه سرد ، رهایش می کنم توی دنیای خودش

 

_سلام ! خوبی؟ چطوری؟
خداحافظ_

 

 

 

 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
انتظار یک مفهوم عظیم ، یک برداشت بی نیاز از کنکاش ، و یک داستان کلید اسرای را نداشته باشید.
این یک متن است ، نه هلو

/ 0 نظر / 2 بازدید