سلام بر محرم...

گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست
باشد محل نده قسم مرتضی که هست
وقتی قسم به معجر زینب قبول نیست
چادر نماز حضرت خیر النسا که هست
یک گوشه می نشینم و حرفی نمی زنم
بیرون مکن مرا تو از این خانه جا که هست
از درد گریه تکیه نده سر به نیزه ات
زینب نمرده شانه دارالشفا که هست
قربانیان خواهر خود را قبول کن
گیرم که نیست اکبر تو طفل ما که هست
گفتی که زن جهاد ندارد برو برو
لفظ«برو»چه داشت برادر؟بیا که هست

/ 4 نظر / 2 بازدید
saber

سلام خیلی قشنگ بود. حوصله این دنیا رو ندارم. خیلیم تنها هسم. فقط تورو خدا دعا کنین برام. خداجون خیلی گرفتارم.[گریه]

saber

پسر چرا جواب نمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

saber

سلام نویسندش مگه آرش نیس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

saber

نه عزیز کاری ندارم. چ خبرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟